Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 1.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
Které ženy jsou aerodynamické?
.
.
Ty které nekladou odpor.


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
U?itelka žák?m:
- Musíte si zvykat na v?tší samostatnost p?i u?ení. Jste už ve t?etí t?íd? a vaši rodi?e už na probíranou látku nebudou sta?it.


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Prosí manželka t?ídní u?itelku:
- Prosím vás, bu?te tak hodná a nedávejte synovi takové slovní p?íklady, v nichž lahvové pivo stojí korunu osmdesát. Manžel pak kv?li tomu nem?že celé noci spát.


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Jde zajíc lesem a k?i?í:
- P?efikl jsem lvici!
Potká vlka a vlk na to:
- Hele, zajíci, zmlkni. Chceš, aby to uslyšel lev? A krom? toho ti to stejn? nikdo neuv??í!
Zajíc b?ží dál a k?i?í:
- P?efikl jsem lvici!
Potká medv?da:
- Zajíci, zav?i klapa?ku. Lev to uslyší, nasere se a problémy budeme mít všichni! A krom? toho ti to stejn? nikdo neuv??í!
A zajíc jakoby nic:
- P?efikl jsem lvici! P?efikl jsem lvici! P?efikl jsem lvici!!!
Náhle se objevil lev. Rozzu?ený na nejvyšší míru honí zajíce. Honí ho a zajíc náhle sko?il do starého vykotlaného kmene. Lev za ním, ale n?jak se tam zasekl. Zajíc obchází lva, blíží se k n?mu odzadu, rozhlíží se kolem, rozepíná poklopec a ?íká:
- No, tak tohle už mi opravdu nikdo neuv??í...


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Sedí muž ve?er p?ed televizí, najednou se zvedne a povída:
- Stará oblékni se, jdu do hospody!
Manželka s radostí odpoví:
- A ty mn? vezmeš s sebou?
- Ne, ale vypínám topení.


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde Michal na návšt?vu k Frantovi, který je na vozíku. Tak sedí a když už k ve?eru za?íná být zima, tak Franta Michala prosí, aby mu p?inesl z ho?ejšího pokoje ba?kory. Ten se ochotn? zvedá a jde do pokoje, kde najde dv? Frantovy dcery, které jsou v nejlepších letech. Té jedné je 17 a druhé 19. Koukne na n? a na jejich otázku, co tam d?lá jim odpoví:
- Váš otec mi ?ekl, že si s vámi m?žu užít.
Vyd?šene se na n?j podívají a ?íkají:
- To ur?it? není pravda, to by náš tatínek nikdy ne?ekl.
- Tak vy mi nev??íte? ptá se a otevírá dve?e:
- Franto, ob?? zavolá a ze zdola se ozývá:
- Jo, jo, Michale, ob?!


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Podle názoru amerických psycholog? jsou dv? hlavní p?í?iny, pro? muž tráví ve?ery v baru:
1) Nemá ženu
2) Má ženu


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Pro? ženy b?hem milostné p?edehry ani nemrknou?
.
.
Protože to nestihnou.


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Novomaželé první dny po svatb? mají vcelku jednoduchý program: místo snídan? sex, místo ob?da sex, místo ve?e?e sex ... Tak to jde dva dny a dv? noci. T?etího dne ve?er už manžel povídá, že má hlad. ?ekne žen?, aby n?co p?ipravila k jídlu, že si jde zatím do trafiky pro cigára. Vrátí se dom? a vidí, ona sedí nahá na radiátoru.
- Co to d?láš?, ptá se.
- Co by, oh?ívám ti ve?e?i!


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Ty nemáš nep?íjemnosti se ženou, když se vrátíš pozd? v noci dom??
- V?tšinou ne. Já se s ní vsadím, že p?ijdu brzo a ona pak má radost, že vyhrála.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
On:
- Nevím pro? nosíš podprsenku, když do ní stejn? nemáš co dát?
Ona:
- Ty taky nosíš slipy, ne?


Vtip číslo 12 Známka 2.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
On:
- Zkusíme dneska ve?er vým?nu pozic?
Ona:
- To je dobrý nápad - ty budeš žehlit a já sed?t na gau?i.


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Co mají spole?ného muž a spermie?
.
.
Oba mají šanci jedna k milionu, že se stanou lidskou bytostí.


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jak se ?íká žen?, která ví každou noc, kde je její muž?
.
.
Vdova.


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Vb?hne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu: - Chlapi, kdo tady má velkýho ?ernýho tlustýho psa s bílým obojkem?
- No, nikdo.
- Tak jsem vám p?ejel fará?e.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijde jeptiška za matkou p?edstavenou:
- Matko p?edstavená, byla jsem znásiln?na. Co mám d?lat?
- Jdi do sklepa a vypij tam sklenici octa, odpoví matka p?edstavená.
- A to pom?že?, ptá se jeptiška.
- Ne, ale zmizí ti z tvá?e ten blažený výraz.


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Potká soused souseda, jak se hrabe v žump? a ptá se ho:
- Co tam hledáš?
- No, kamaráde, spadlo mi tam sako.
- Snad bys ho nenosil?!
- To ne, ale m?l jsem v kapse karbanátek!


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Otázka: Je dobré po milování s manželkou prohodit pár slov?
Odpov??: Doporu?uje se to - když už máme ty mobily...


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Mladá žena v knihovn?:
- Prosím Vás, kde najdu knihu o manželském št?stí?
- Zkuste odd?lení pohádek...


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Víte co d?lá pedofilní nekrofilní zoofil v samoobsluze?
.
.
Osahavá zmrzlý ku?ata.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
T?i ženy si zajdou na prohlídku k doktorovi, aby zjistily, co budou mít za d?ti.
Jak souložíte?, ptá se doktor první.
- Já jsem naho?e.
- Tak to budete mít kluka.
- Jak souložíte?, ptá se druhé.
- Já jsem dole.
- Tak to budete mít holku.
T?etí se rozplá?e:
- Já nechci mít št??átko!


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Víte co je totální impotence?
.
.
Když visí i parohy.


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Co je to svatební noc?
.
.
P?echod mezi - Sm?li- a - Museli-.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Podobnost mezi ženami a písmenem B?
.
.
Zvenku užásné, uvnit? prázdno.


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Slon se ptá velblouda:
- Pro? máš svá prsa na h?bet??
- Hmmm, odpovídá velbloud, zajímavá otázka od n?koho komu penis visí z tvá?e...


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Na p?ehrad? je p?j?ovna lodi?ek. Jednoho dne se sem žene velká bou?e a tak majitel za?ne megafonem vy?vávat na jednotlivé lod?, aby se vrátily:
- Jedni?ko, vra?te se!
- Trojko, vra?te se!
- P?tko, vra?te se!
- Osmi?ko, vra?te se!
- Devítko, vra?te se!
V tom ho p?eruší pomocník:
- Ale šéfe, my máme jen osm lodí!
- Ehmmm ... Šestko! Máte n?jaké problémy?


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Kdo je nejproduktivn?jší pracovník?
.
.
Kominík - ud?lá za den dvacet ?ísel, pak hodí koule p?es rameno a ješt? si nese št?tku dom?.


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi armádou a masturbací?
.
.
V armád? je to p?esn? naopak - šulín honí ?lov?ka.


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
D?ti dostanou ve t?etí t?íd? za úkol zjistit, jak p?išly na sv?t.
I Pepí?ek se doma zeptá tatínka:
- Tati, jak jsem p?išel na sv?t?
- P?inesl t? ?áp, Pepí?ku. Pepí?kovi se to moc nezdá, tak jde za maminkou.
- P?inesl t? ?áp, Pepí?ku. Pepí?ek už ve škole ledacos slyšel, tak se jde p?eptat d?de?ka.
- P?inesl t? ?áp, Pepí?ku. Když odlétal, tak jsem ho zast?elil a máme ho doma vycpaného. Jesli chceš, m?žeš ho zítra vzít do školy ukázat.
Pepí?ek sbalí do tašky ?ápa a jde do školy. Paní u?itelka se ptá, co zjistily. Všechny d?ti upírají zraky do lavic, jen Pepí?ek má hrd? zdviženou ruku.
- Tak Pepí?ku?
Pepí?ek se postaví a ?íká
- Mám ho vytáhnout?
- Ne! To je v po?ádku, Pepí?ku, máš jedni?ku.


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
D?stojník zastaví vojína:
- Vojíne, nemáte drobné za stovku?
- Jasn?, kámo.
- Takhle se oslovuje d?stojník? Zkuste to znovu!
- Nemám, pane majore!


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster