Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Muž m?l už po krk stálého komandovaní od manželky, tak zašel k psychiatrovi, co s tím. Psychiatr mu poradil, jak si budovat své ego a dal mu knihu o asertivit? a sebev?domí. Chlap ji v autobuse cestou dom? celou p?e?etl. P?ijde dom?, vrazí do dve?í, p?istoupí k manželce, ukáže na ni prstem a ?ekne:
- Odte?ka, chci, abys v?d?la, že JÁ jsem pán v tomto dom? a MOJE slovo je zákon! Chci, abys mi te? p?ipravila dobré jídlo, a když ho sním, o?ekávám bohatý dezert. Po ve?e?i mi p?ipravíš koupel, aby jsem si mohl oddychnout. A po koupeli, hádej, kdo m? oble?e a u?eše...
- Asi n?kdo z poh?ebního ústavu, povídá žena...


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Potkají se dv? kámošky a jedna se ptá druhé:
- Bereš antikoncepci?
- Ne, já žeru antidepresiva.
- A funguje to?
- Perfektn?! Mám už p?t harant? a je mi to úpln? u prdele.


Vtip číslo 3 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Pan fará? uvidí bilbord, na kterém je k?íž, na k?íži visí Ježíš a nad tím je nápis: NAŠE H?EBÍKY UDRŽÍ VŠE!
Pan fará? se zarazí a rozhodne se, že to tak nenechá. Jde za majitelem železá?ství a povídá mu, že ten nápis tak nem?že být, že to uráží jeho víru a vyznání. Majitel ho vyslechne a povídá:
- Víte co pane fará?i, jd?te na faru a d?lejte si svoje v?ci. My to zatím dáme do po?ádku.
Pan fará? jde tedy dom? a na druhý den se jede schváln? podívat, jak to dopadlo. Tam je na bilbordu prázdný k?íž, pod k?ížem se v blát? válí Ježíš a nad tím je nápis: S NAŠIMI H?EBÍKY BY SE TO NESTALO!


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jeden kamarád nedávno ?ekl, že se v pivu nacházejí ženské hormony. Pokusili jsme se tuto teorii ov??it ?i vyvrátit - takže každý z nás, ?ist? z v?deckých d?vod? vypil 10 piv. Na konci desáté rundy jsme zjistili následující:
1. p?ibrali jsme na váze
2. spoustu jsme toho namluvili, aniž by jsme n?co podstatného vyjád?ili
3. m?li jsme problémy s ?ízením
4. bylo zdaleka nemožné logicky p?emýšlet
5. nepoda?ilo se nám p?iznat chybu, i když bylo naprosto jasné, že jsme ji ud?lali
6. každý z nás v??il, že je st?edem vesmíru
7. m?li jsme bolesti hlavy a žádnou chu? na sex
8. naše emoce se daly zt?ží ovládat
9. drželi jsme se vzájemn? za ruce
10. museli jsem každých 10 minut na záchod a to všichni najednou

Další komentá? je myslím zbyte?ný: pivo obsahuje ženské hormony!


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Pan Novák zaparkoval své auto v ne zrovna bezpe?né ?tvrti, a aby odradil zlod?je tak dal za p?ední sklo lístek: Nádrž je prázdná, rádio nemám, motor mi ukradli. Ráno p?išel ke svému autu, které stálo bez kol na cihlách a na líste?ku bylo dopsáno: Tak k ?emu by Ti byly kola?


Vtip číslo 6 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Soudce k obžalovanému p?ed vynesením rozsudku:
- Chcete uvést n?jaké poleh?ující okolnosti?
- Ano, cht?l bych ?íct, že už jsem byl t?ikrát trestaný a v?bec to nepomohlo!


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Manželský pár takhle p?išel na výlet? ke studni spln?ných p?ání. Manžel se naklonil, pomyslel si p?ání a hodil dol? minci. Žena si ?ekla, že to také zkusí, avšak p?íliš se naklonila, p?epadla p?es okraj a utopila se. Manžel chvíli strnule stál, pak se usmál a povídá:
- Ajaj, ono to opravdu funguje.


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jednou takhle svatý Josef ráno leze z postele a jde na záchod. Ve dve?ích k?ísne hlavou do futra a za?ve:
- Ježíši Kriste.
A z postele Marie volá:
- No vidíš? To je jméno!A ne n?jaký René!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Doktore, moje manželka je studená jako ledovec. Co s tím mám d?lat?
- Dám vám pilulky, dáte jí je do kafe a uvidíte ten cvrkot v noci.
Ve?er str?í manželce jednu do kafe, sob? taky, aby jako muž nezklamal. Oba si lehnou na postel a manželka ?íká:
- Ty jo, já mám takovou chu? na chlapa.
A manžel smutn? odv?tí:
- Já taky.


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Když husu tak pe?enou,
když ženu tak svle?enou,
když tanec tak rumbu,
když lízat tak.... ALGIDU, vy chlípníci!


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Poznámka v žákovské - Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací!


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Poznámka v žákovské: Straší d?v?ata ptákem (sova pálená).


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Víte, že se lidi dají rozd?lit na dv? skupiny?
1. skupina - to jsou ti, co ve van? onanují.
2. skupina - jsou ti, kte?í si ve van? zpívají.

Víte co zpívají?
Nevíte?
No, tak to pat?íte do té 1. skupiny.


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
V páté t?íd? napsala paní u?itelka žákovi poznámku:
Váš syn kou?í cigarety.
Odpov?? maminky:
D?kuji za informaci. U nás doma kou?í všichni.


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Druhy sexu:
Tragický - máš s kým, nemáš s ?ím.
Komický - máš s ?ím, nemáš s kým.
Studentský - máš s ?ím, máš s kým, ale nemáš kde.
Filozofický - máš s ?ím i s kým i kde, ale na co?


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Sejdou se zví?átka na ve?erní sn?m a dohodnou se, že si budou vypráv?t vtipy. Kdo ?ekne suchej vtip, toho zabijou... První den vypráví vtip zajíc. Všichni se hrozn? t?ískaj, jenom želva ani nepípne...Zví?at?m je to divný, ale nakonec zajíce zabijou. Druhý den povídá vtip slon. Úžasnej. Všichni sou mrtvý smíchy, pro slzy skoro nevid?j, jenom želva se v?bec nesm?je. Zví?átk?m je to zase divný, ale ?eknou si - když se želva nesm?je, tak to musíme slona zabít...Zabijou slona. T?etí den vypráví sova. Neskute?n? suchej a trapnej vtip. Nikdo se ani neusm?je, až želva najednou má záchvat smíchu. Nem?že ani mluvit, jak se sm?je.Zví?átka se ji ptaj, ?emu se tak sm?je.. Želva:
- Zví?ata, ale ten zajíc?v byl dobrej co???...


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Lord s Lady mají svatební noc. Lady už leží jen tak na posteli a v tom p?ichází lord ze sprchy a praví:
- Lady, mám na Vás velkou prosbu, mohu si Vás prohlédnout?
- Ale jist?, vždy? jsme manželé.
Lord bedliv? zkoumá t?lo, a pak praví:
- Lady, mohla byste se laskav? obrátit na bok?
- Pro tebe, choti, ud?lám vše na sv?t?.
Lord dál bedliv? zkoumá t?lo, a po chvilce zase praví:
- Lady m? to p?ipadá trapné, ale mohla byste se obrátit na druhý bok?
- Ráda to pro Vás lordstvo ud?lám. Mohlo by mi Vaše Lordstvo ?íci, co vlastn? hledá?
- Jist? Lady, p?átelé z klubu ?íkali, že by zde m?l být jakýsi otvor.


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Starej d?da hledící z balkónu:
- Ty studenti jsou dneska tak chudý, kou?ej jednu cigaretu v p?ti lidech a jeste se tomu sm?jou...


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Jdou dv? ženské a dva chlápci do kasína. U rulety se hádají, na které ?íslo vsadí. První ?íká té druhé:
- Kolikátky máš?
- Trojky. A ty?
- Já ?ty?ky. To je sedm, tak vsadíme na sedmi?ku.
Sedmi?ka padne, ženské vyhrajou. Chlapi se na sebe podívají a první ?íká:
- Kolikrát za noc se ud?láš? Já p?tkrát. A ty?
- Já šestkrát. To je jedenáct, vsadíme na jedenáctku.
Padla dvojka:
- No vidíš, ty debile, kdyby sme oba nekecali, tak bysme taky vyhráli!


Vtip číslo 20 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jdou dva policajti po lese, když tu najednou jednoho z nich uštkne zmije. Ten druhý nelení vytáhne p?íru?ku a za?ne v ní studovat, co má jako d?lat. Po chvíli vstane, vytáhne pistoli, vyst?elí, pak se vykálí a t?ma hovnama pot?e uštknutí. Ten první na n?j tak vyjeven? kouká a ptá se, jestli si je jistej tím co d?lá, že to vypadá fakt divn?. A ten druhej mu na to ?ekne:
- Neboj, to je p?esn? podle p?íru?ky. Tam stojí: Po uštknutí zmijí vypal ránu a pot?i to sérem.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde manžel - hrobník domu strašn? unavený, ruce vytahaný až ke kolenum a manželka se ho ptá:
- Hodn? práce?
- Ne, poh?bívali jsme jednu tchýni a poz?stalí tolik tleskali, že jsme ji museli osmkrát vytáhnout.


Vtip číslo 22 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Dva policisté nem?li kde bydlet, tak si koupili dva vy?azené spací vagóny. První policajt povídá:
- Já mám na vagóne napsán neku?áci, a tak musím chodit kou?it ven.
- To je ješt? dobrý, odpoví na to druhý, to já mám na záchode cedulku - Používejte jen za jízdy - a než ten vagón roztla?ím, tak se v?tšinou vždycky poseru.


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Víte, jak se ?ekne indiánsky impotent?
.
.
Ml?ící péro.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Co je polibek?
.
.
Zaklepání na poschodí, jestli je v p?ízemí volno.


Vtip číslo 25 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Každá zpráva zpravá m?že být ješt? horší než se zdá na za?átku:
Špatná: Nem?žeš najít sv?j vibrátor.
Horší: Vyp?j?ila si ho dcera.

Špatná: Najdeš v synov? pokoji pornokazetu.
Horší: Jsi na ní ty.

Špatná: Tvé d?ti jsou sexuáln? aktivní.
Horší: Navzájem.

Špatná: Tv?j manžel je transvestita.
Horší: Vypadá líp než ty.

Špatná: Tv?j syn se zaprodal satanismu.
Horší: Jako ob??.

Špatná: Jsi zat?ena pro sex v p?írod?.
Horší: Manželem.

Dobrá: Tv?j chlapec je vzrušený.
Špatná: Že mu padnou tvé šaty.


Vtip číslo 26 Známka 2.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Ptá se paní u?itelka:
- Pepí?ku, máš rád pejsky?
Pepí?ek odpovídá:
- Ano, paní u?itelko, ale ko?i?ku už jsem také jedl.


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Pepí?ek podle knížek lí?í Ma?ence:
- Jsem tak štastný, že se nám poda?ilo vypít pohár rozkoše až do dna.
Ale Ma?enka knížky ne?etla, takže suše konstatuje:
- No nevím jak ty, ale já bych si ješte cvakla...


Vtip číslo 28 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Ptá se paní u?itelka d?tí:
- D?ti, víte, kdo je to hrdina?
Hlásí se Evi?ka:
- No, m?j tatínek jednou zachránil topícího se chlapce.
- No, ano, to je odvážné. Ale hrdina, ten pravý hrdina, ví to snad n?kdo?
Hlásí se Karolínka:
- M?j tatínek je hasi? a nedávno zachránil n?kolik lidí z ho?ícího domu.
- To možná také ješte není ono. Ví snad n?kdo n?co lepšího?
Hlásí se Pepí?ek:
- To m?j d?de?ek bojoval za války na Dukle!
- No to je ono, to je ten pravý hrdina! A jak se d?de?ek jmenoval, Pepí?ku?
- Sturmbannfuehrer Schnittke, paní u?itelko.


Vtip číslo 29 Známka 1.50 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?inese manžel ne?ekan? dom? kytku. Manželka na to:
- A co jako? To mám hned roztáhnout nohy, nebo co?
Manžel:
- Pro?, to doma nemáme žádnou vázu?


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Pane Netrefil pro? vy vlastn? nemáte žádné d?ti?
- Protože Netrefil není jméno, ale p?ezdívka!


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster