Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Rozho??ený Skot píše do redakce jednoho ?asopisu:
- Pokud nep?estanete psát ty hloupé vtipy o Skotech, p?estanu si váš
?asopis p?j?ovat!


Vtip číslo 2 Známka 2.33 Posláno 4x Ohodnotit Email
Sedlák si cht?l koupit novou Fabii místo staré Škodovky.
V novinách si p?e?etl, že základní model stojí 225 000,- K?. Vybral tedy knížku a šel za dealerem. Ten mu spo?ítal, co by takové levn?jší provedení Fabie stálo. Sedlák zaplatil 376 tisíc a naštvan? odjel.
Po ?ase se na n?j Škodovka obrátila, že pot?ebuje koupit dv? dobré dojnice na statek v rekrea?ním za?ízení, aby m?li ?erstvé mléko pro zam?stnance a aby si jejich d?ti mohly sáhnout na opravdou krávu. I sedlák nelenil, krávy odeslal a p?ipojil fakturu:
- kráva, základní provedení 2×70 000,- K?
- potah z pravé hov?zí k?že 2× 5 000,- K?
- ?erno- Bílý lak (p?íplatková barva) 2× 3 000,- K?
- zásobník mléka na celoro?ní provoz 2× 8 000,- K?
- 4 vypoušt?cí ventily po 2 000,- 2× 8 000,- K?
- 2 ochranné p?ední oblouky po 3 000,- 2× 6 000,- K?
- celoro?ní kopyta 4 ks po 1 500,- 2× 6 000,- K?
- poloautomatický odhán?? hmyzu 2× 5 000,- K?
- jednohlasé signaliza?ní za?ízení 2× 6 000,- K?
- um?lá inteligence v provedení Standard 2×24 000,- K?
- ?ty?stup?ové za?ízení na pohonné sm?si 2×35 000,- K?
- za?ízení na ekologické hnojení 2×12 000,- K?
=======================================================
Celková cena za dva kusy dojnic: 376 000,- K?


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Manželka stojí ve?er v ložnici p?ed zrcadlem a na?íká. Manžel leží v posteli a poslouchá:
- Ple? poma?kaná, prsa vytahaná, zadek jako vyma?kanej pomeran?, k?e?ový žíly, vlasy mi nedržej... jsem odporná.
Celá zoufalá se obrátí na manžela, aby jí ?ekl alespo? n?co pozitivního. A z l?žka se ozve:
- Ale zrak máš v naprostém po?ádku...


Vtip číslo 4 Známka 4.46 Posláno 2x Ohodnotit Email
Paní u?itelka:
- D?ti, co nám dává ovce?
- Vlnu!
- A co nám dává slepi?ka?
- Vají?ka!
- A co nám dává kráva?
Pepí?ek potichu:
- Domácí úkoly!


Vtip číslo 5 Známka 2.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Na podnikové sch?zi se hovo?í o pln?ní plánu. ?editel se obrátí na své zam?stnance s otázkou:
- ?ekn?te mi, co budeme mít, když budeme všichni pracovat na 125 procent?
Ze skupinky zam?stnanc? se ozve:
- Hovno a ?tvrt!


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Potkají se dva kamarádi a jeden povídá:
- Tak si p?edstav, byl jsem o víkendu na svatb? za sv?dka. No a na oslav? jsem si šel zatancovat s nev?stou. V tom ti p?ib?hne ženich a nakopne ji vší silou mezi nohy.
Ten druhý nechápav?:
- Nekecej, a co se jí stalo?
Prvý povídá:
- No jí nic, ale mn? zlomil dva prsty!!!


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ib?hne žena na policii:
- Znásilnilo mne dvanáct chlap?!
- Uklidn?te se, my je všechny najdeme.
- Není t?eba, sta?í mi t?etí, osmý a jedenáctý!


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jak se pozná ideální manžel?
Najde milence u ženy v posteli a ?ekne:
- Klidn? pokra?ujte, já jdu zatím uva?it kávu.
A jak se pozná ideální milenec?
Který i potom dokáže pokra?ovat!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Sle?no, poj?te hrát na zaje?í frky.
- ???
- To je jednoduché. Já vám ho tam frknu až z toho zaje?íte.


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Skoro plešatý pán p?ijde k holi?i a chce n?jaký moderní ú?es. Ten se na n?j chvíli dívá a povídá:
- Doporu?oval bych ú?es na Ferdu Mravence.
- No a to je jak?, povídá pán.
- Noo, jeden vlas vám ust?ihneme, zbývající dva natužíme a m?žete to mít jako tykadla!


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
INZERÁT

Mladá dynamická spole?nost hledá hackera na plný pracovní úvazek.
Sv?j strukturovaný životopis prosím zanechte na našem po?íta?i STANICE1 v adresá?i C:\Dokumenty\zivotopisy


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Sedí lord ve svém pokoji, hledí zamyšlen? do plápolajícího krbu, popíjí svojí obvyklou sklenku whisky, venku sn?ží a on ?eká, a? p?ijede jeho manželka s tchyní. Po chvíli vstoupí do pokoje Jean:
- Pane, zaslechl jsem rolni?ky - p?ijely san?.
Lord:
- Ob?, Jean?


Vtip číslo 13 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijede beznohý pán na vozí?ku do obchodního domu a tam se ho ptá veselá prodava?ka:
- Dobrý den, pane, nechcete si koupit boti?ky?
- Ježíšmarjá, vy jste ale kráva. To jsou nápady, vždy? p?eci vidíte... no to jsem ješt? nevid?l, ty lidi jsou ale dneska blbý...
A jak je tak roz?ílenej, vyjede p?ed obcho?ák a vidí policajta:
- No p?edstavte si, jak jsou dneska ty lidi pitomý, a hlavn? ta kráva v tom obcho?áku. Ona se m? klidn? zeptá, jestli si nechci koupit boti?ky. No vid?l jste to n?kdy... to je ale drzost, co?
- No to je teda ot?esný, dneska s lidma.
- No schváln?, co jsem m?l asi v té chvíli d?lat?
- No, m?l jste ji kopnout do prdele.
Tak pan je ješt? víc nasranej a p?ijede dom? k manželce a ?íká:
- No p?edstav si, Maruš, jak jsou ty lidi blbý. Nejd?ív mi prodava?ka nabízí boti?ky, a pak mi policajt ?ekne, že jsem ji m?l kopnout do prdele.
- Klid, Lojzo, dej si panáka, to t? postaví na nohy...


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
- Milá?ku, než se vezmeme, musíš mi ješt? slíbit, že m? budeš líbat na místech, kde m? ješt? nikdo nikdy p?edtím nelíbal.
- Dob?e lásko moje a na kterých?
- Na Kanarských ostrovech, na Seychellech a na Mauriciu...


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jak nejlépe chytíte zajíce?
.
.
Když se schováte v jeho blízkosti a umn? napodobíte zvuk rostoucí mrkve.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
- Maminko, to za?ínaj všechny pohádky slovy Bylo, nebylo?
- Ne, beruško... N?který za?ínaj: Promi?, že jdu pozd?, zdržel jsem se v práci...


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijmou do firmy nového zam?stnance a vezme si ho do parády mistr:
- Tak tady máš mladej košt? a p?jdeš zamést halu.
- Ale já jsem inženýr?! ?íká novej.
- Aha..., škrábe se mistr na hlav?, tak já ti to ukážu.


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Výstava nejmodern?jší americké výpo?etní techniky v Praze - prodava? hrd? vysv?tluje:
- Toto je nejmodern?jší model amerického po?íta?e. Dokáže porozum?t hovorové lidské ?e?i. Splní jakékoli p?ání, které vyslovíte.
- Smím to vyzkoušet? ptá se Franta.
- Samoz?ejm? pane. Poj?te blíž a mluvte.
- Formát cé, dvojte?ka enter, ypsilon, enter.


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Profesor se ptá:
- Který orgán dokáže za pár sekund zv?tšit sv?j objem 6-8 krát?
Mírn? ?ervená studentka odpovídá:
- P p p... s...
- Nerozum?l sem, prosím zopakujte to.
Studentka zašeptá:
- Penis...
- Hlasit?ji!
- Penis!
Ozve se salva smíchu a profesor odv?tí:
- Kdepak penis, je to zorni?ka, sle?no. Ale toho chlapa se držte...


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Co je to st?ední v?k?
.
.
Když vám penzi nedají, protože jste p?íliš mladý, a ženské vám nedají, protože jste p?íliš starý.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Co má muž spole?ného s dve?mi?
.
.
Když je namazaný, tak si nevrzne.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Potká babi?ka malého chlape?ka, který mluví strašn? sprost? a ?íká:
- Chlape?ku, ty jsi tak sprostý, až mi z toho b?há mráz po zádech!!!
Chlape?ek jí klidn? odpoví:
- Ty vole bábo, kdybys slyšela jak mluví m?j fotr tak vole zmrzneš!!!


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijde policajt k doktorovi a má spálený uši.
- Prosím vás, jak se vám to stalo?
- Ale žehlím si uniformu, zazvonil telefon, tak jsem tu žehli?ku ze zvyku p?iložil k uchu a povídám:
- Slyším".
- No dob?e, ale od ?eho máte spálený to druhý ucho?
- To jsem si volal záchranku.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Roz?arování blondýny:
- Dnes už nev??ím ni?emu... otev?ela jsem dve?e s nápisem MUŽI a byl tam jen záchod...


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jednou v lét? p?ijde Goring k Hitlerovi a ?íká:
- Nazdar, byl sem te? na skv?lé dovolené.
- Ne?íkej a kde, Hermann?
- Bohmen, Lidice, nádherné místo, mám na CD fotky, nechceš se podívat?
- Nemám te? ?as, m?žeš mi to prosím t? vypálit?


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Žena k muž:
- Igore, máš m? ješt? rád?
- Stru?n?ji! Co chceš koupit?


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Muž p?ijde dom? z hospody. Žena ho vítá:
- Nestydíš se, mít takovou opici?
- Ale, Maruš, vždy? já se za tebe nestydím.


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Milenka:
- Zlato, ty jsi úžasný milenec - jsme spolu jen dva týdny a já jsem už ve t?etím m?síci!


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Žena:
- Dneska ráno v metru vstali t?i mladí chlapi, aby mi uvolnili místo!
Muž:
- A vešla ses?


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde máma do pokoje svého syna a pod stolem si všimne n?jaké tašky. Podívá a vidí - pouta, bi?, rouška. Volá na tátu:
- Poj? se sem podívat, náš syn je sado-masochista, co s tím ud?láme?!
- No mlátit ho asi nemá cenu,...


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster